pb.pl

W badaniu uczestniczą samorządy gminne, które swoimi głosami decydują o zwycięzcach rankingu w poszczególnych województwach.

Samorządowcy z każdego województwa są proszeni o wytypowanie firmy będącej Filarem Polskiej Gospodarki w ich regionie, a następnie o jej ocenę pod względem następujących kryteriów:

  • jest istotnym pracodawcą dla regionu, w tym promuje zatrudnienie (staże dla studentów, zatrudnianie niepełnosprawnych, programy outplacement)
  • jest ważnym płatnikiem podatków lokalnych, zapewniających wpływy do budżetu gminy
  • działa na rzecz społeczności lokalnej, jest gospodarczą wizytówką regionu, angażuje się w rozwój regionu, działa charytatywnie

Przedstawiciele gmin są również proszeni o wskazanie wyróżniających się samorządowców. Spośród gmin w danym województwie wybierają przedstawiciela jednej z nich – w ich ocenie lidera regionu. Dokonując wyboru nie mogą wskazać własnej gminy. W drugim kroku respondenci proszeni są o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:

  • dobre zarządzanie finansami gminy
  • efektywne pozyskiwanie zewnętrznych funduszy
  • inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości)
  • efektywne budowanie aktywności społecznej

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłonią spośród siebie gminy – liderów w województwie.

Dodatkowo przedstawiciele samorządów gminnych dokonują oceny własnych planów inwestycyjnych, określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegają takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brane są pod uwagę również budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, informatyzacja gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Organizator

PB

Partner strategiczny

PKO BP

Partnerzy

Orlen
Orlen Oil
Anvil
Orange
PGNIG
PKP

Patronat honorowy

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu